helbreds­oplysninger
I forbindelse med tegning af en ny pensionsordning med tilknyttede risikodækninger kan man som forsikringstager blive påkrævet at skulle afgive helbredsoplysninger til forsikringsselskabet, da disse oplysninger skal bruges til en overordnet vurdering af den forsikredes sandsynlighed for at blive syg, invalid eller dø. Typisk skal der afgives helbredsoplysninger i forbindelse med tegninger af private pensionsordninger, men kravet kan også forekomme ved oprettelse af arbejdsmarkedspensioner. Yderligere kan forsikringsselskaberne kræve helbredsoplysninger til vurdering af om den forsikrede er berettiget til invalidepension, og de offentlige institutioner kan kræve helbredsoplysninger i forbindelse med vurdering af tildeling af førtidspension.